ปริญญาตรี
การตลาดเชิงสร้างสรรค์(CM)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์

               ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Business Administration Program in Creative Marketing

 

ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็ม (ไทย)      :  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาดเชิงสร้างสรรค์)                                         

            ชื่อย่อ (ไทย)       :   บธ.บ. (การตลาดเชิงสร้างสรรค์)

           ชื่อเต็ม(อังกฤษ)   :   Bachelor of Business  Administration (Creative Marketing)

           ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :    B.B.A. (Creative Marketing)

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       ปรัชญาของหลักสูตร

                         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ผนวกกับแนวโน้มการค้าขายและตลาดแรงงานในปัจจุบัน และอนาคตที่เป็นไปในรูปแบบไร้พรมแดน ซึ่งปัจจุบันสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของ ไทยจำนวนมาก หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่ความสามารถในด้านดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารการตลาดครบทั้ง 4 P’s คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการกลยุทธ์ราคาการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดและ การสื่อสารทางการตลาด ฯลฯ ทั้งยังสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรรวมทั้งสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ที่สังกัดได้

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

               1.มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการตลาดที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการสร้างสรรค์แนวความคิดในกิจกรรมทางการตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรมการตลาด และการบริหารการตลาดองค์รวม

              2.มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการตลาด ที่สามารถนำความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและปรับปรุงระบบงานและกลไกใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรที่สังกัดได้

              3.มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้

 

         โครงสร้างหลักสูตร

              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136  หน่วยกิต

                โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับสาขา 42 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการตลาด

 1 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกสาขา

18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

              

              

     

© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.