ปริญญาตรี
การจัดการอุตสาหกรรม(IM)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Industrial Management

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration (Industrial Management)

ชื่อย่อ B.B.A. (Industrial Management)


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของไทยที่นับวันยิ่งขยายตัวและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ หลักสูตรนี้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นเป้าหมายสำคัญ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในองค์การอุตสาหกรรม ได้แก่ การจัดการผลิต การจัดการต้นทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาด การจัดการโซ่อุปทาน รวมทั้งสามารถวินิจฉัยองค์การ เพื่อสร้างปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา การเรียนรู้ นวัตกรรม และมูลค่าเพิ่มให้แก่ สินค้า การบริการ และบุคลากรในองค์การภาคอุตสาหกรรม

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการจัดการอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติในการบริหารงานจัดการโรงงานอุตสาหกรรม และการผลิต
  • มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการจัดการอุตสาหกรรมที่สามารถนำความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวินิจฉัยองค์การเพื่อสร้างและปรับปรุงระบบงานและกลไกใหม่ๆให้เกิดขึ้นในองค์การที่สังกัดได้

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีปกติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว
  • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพความเป็นนักศึกษาและสามารถ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคม
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันฯ จะได้ประกาศได้ทราบเป็นปีๆ ไป

 


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 30 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางการจัดการอุตสาหกรรม  
- เลือกเรียนสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต
- เลือกฝึกงาน  1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก  
- เลือกเรียนสหกิจศึกษา 15 หน่วยกิต
- เลือกฝึกงาน 21 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

 

© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.