ปริญญาตรี
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in  International Business Management

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 

ชื่อย่อ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration (International Business Management)

ชื่อย่อ B.B.A. (International Business  Management)

 

 


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สนองตอบต่อความต้องการของอุตสาหกรรมพณิชยกรรมที่นับวันยิ่งขยายตัวและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทย  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างบุคลากรที่ประกอบอาชีพอยู่ในสถานประกอบการให้เป็นบัณฑิตที่ความสามารถสู่ทั้งภาคการพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม  โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ   ในองค์การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศได้แก่การจัดการด้านการตลาด  การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการโซ่อุปทานการจัดการโลจิสติกส์  กฎหมายระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของแต่ละภูมิภาค  การส่งออกนำเข้า การจัดการเชิงกลยุทธ์  การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ  วัฒนธรรมระหว่างประเทศ  ภาษาสำคัญที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนเป็นต้น

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการบริหารงานจัดการการตลาด  การส่งออกนำเข้า  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กฎหมายระหว่างประเทศ
  • มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการเงินระหว่างประเทศ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ที่สามารถนำความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาไปใช้ในสถานประกอบการ รวมทั้งนำไปประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจได้
  • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้ดี  และญี่ปุ่นในระดับใช้งานได้

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีปกติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว โดยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิตเป็นรายบุคคล
  • สภาพความเป็นนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคม
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือติดยาเสพติด
  • มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่สถาบันฯจะได้ประกาศได้ทราบเป็นปีๆไป

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 30 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
- แผนสหกิจศึกษา 7หน่วยกิต
แผนฝึกงาน  1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกสาขา  
- แผนสหกิจศึกษา 18 หน่วยกิต
- แผนฝึกงาน 24 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.