ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน The First Thailand ERM Challenge 2016

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

  นายธนาธิษณ์  ธนกิจกุลไพศาล (BJ)

  นางสาวณัฏฐณิชา  คงตระกูลธรรม (AC)

  นายศุภกานต์  ศิริบรรเทิง  (BJ)

  นายวิยุตติ์  ตรีวิจิตร (BJ)

                                       นายณัฐกิตต์  สุวิทย์ศักดานนท์  (IM)

      ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน The First Thailand ERM (Enterprise Resource Management) Challenge 2016 ณ วันที่ 3 – 4  กันยายน 2559 ณ  M-Academy ชั้น 6  ศูนย์การค้าบิ๊กซี ถ.ราชดำริ โดยมี คุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง และบริษัท MonsoonSim Thailand Business Simulation เป็นผู้จัดการแข่งขันและผู้ประสานงาน ซึ่งผู้ชนะเลิศได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2559

และขอขอบคุณตัวแทนทีมนักศึกษา จากทุกหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 5 ทีม ทีมละ 5 คน อันประกอบด้วย

                         1.  นายกมล  เหลืองเมตตากลุล 

                         2.  นายกฤตภาส  บุญหา

                         3.  นายกฤตเมธ  สิริปิลันธนากร

                         4.  นาย เจตณัฐ  ไตรวิชชานันท์

                         5.  นายชายชาญ  ศรีชะนะ

                        6.  นางสาวณัฎฐชา  งามเสงี่ยม

                        7.  นางสาวธาราวิไล  สิทธิพงษ์

                        8.  นายสาว ธีรนุช  คนยัง

                        9.  นายธีรศักดิ์  พรมคำ

                        10.  นายนิธิศ  สังขพันธ์

                        11.  นางสาวพรชนัน  ยิ่งตระกูล

                        12.  นางสาวพิมพิมล  ศรีวิสรณ์

                        13.  นางสาวศุทธหทัย  ชมหอม

                        14.  นาย สุภวัน  เป็นสุข

                        15.  นายภัทรพล เลื่องทองกุล

                        16.  นางสาวเสาวลักษณ์  บุญญา

                        17.  นายหัสปรากรณ์  ล้อมสุขวัฒนา

                        18.  นาย อธิป  ศรีประเสริฐ

                        19.  นายอภิวัฒน์  วงศ์เบี้ยสัจจ์

                        20.  นายกรภัทร์ ทีฆมงคล

                        21.  นางสาวสุทธาสินี อั๊ลการีมี

                        22.  นางสาวภาณี ฤกษ์สหกุล

                        23.  นางสาวปวีณ์สุดา ชีพลือศักดิ์

                        24.  ชฎาพงศ์ อุชชิน

                        25.  นางสาว ศศิวิมล พิมพ์ดี

  ในนามกลุ่มของกลุ่ม  Dream Team , Whatever, Emergency, Unique, Paradise, Sunshine

ซึ่งเส้นทางการแข่งขันมี 3  รอบประกอบด้วย

  1.  รอบ Play off คัดเลือกจาก 28  ทีมเหลือ 16 ทีม 

       ซึ่งนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจผ่านคัดเลือกเข้ารอบ 5 ทีม ประกอบด้วยทีม

      Dream Team , Whatever, Emergency, Unique, Paradise

  2.  รอบ Semi-final  จาก 16 ทีม เหลือ 8 ทีม 

       ซึ่งนักศึกษาของคณะผ่านเข้ารอบเพียง 1 ทีมคือ  Dream Team 

  3.  รอบ Final  คัดเลือกจาก 8 ทีม เอา 2 ทีม 

        โดย Dream Team นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่นได้รางวัลชนะเลิศ

กว่าจะประสบผลสำเร็จในวันนี้ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการต่างต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักตามวันเวลาที่ผู้จัดการแข่งขัน ได้จัดรอบให้ซ้อมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือนเมษายน –สิงหาคม 2559 เกือบ 20รอบ  

   จากประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ

1.  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้โปรแกรมด้าน ERP กับงานธุรกิจ ทำให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมผ่านระบบเกมส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม MonsoonSim

2.  นักศึกษาสามารถนำประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในชีวิตต่อไป

3.  นักศึกษาได้ Certificate เป็นใบเบิกทางในการหางานทำในอนาคต

4.  นักศึกษาฝึกงานแผนธุรกิจ และมีความเข้าใจมากขึ้น

5.  นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม และมีความสามัคคีกัน

   และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหารของคณะ ที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งคณาจารย์ผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ให้การดูแล เป็นที่ปรึกษา และมอบคำแนะนำ รวมทั้งโอกาสเสริมสร้างทักษะความรู้ ประสบการณ์ดีดีแก่นักศึกษาทุกท่าน

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

Posted: 13-09-2559, Views: 73


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 29-11-2560, Views: 3
ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.