ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา TNI ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1และรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมแข่งขันโปรแกรม MOS Olympic 2016 ระดับประเทศ

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และ  BA Computer Club สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ในการเข้าร่วมแข่งขันโปรแกรม MOS Olympic 2016 ระดับประเทศ  จัดโดยบริษัทเออาร์ไอที จำกัด ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดเกือบ 300 คนจากทั่วทั้งประเทศ ภายใต้ทีมชื่อ TNI Warriors โดยมีอาจารย์กัลยา นันทา ที่ปรึกษาและติวเตอร์  อาจารย์วิษณุ  เพ็ชรไทย ผู้ร่วมโครงการ ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้  

นางสาวฟ้าคราม  ศรีทอง  นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโปรแกรมMS Excel 2013

 

นายกมล  เหลืองเมตตากุล นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1  ได้รับรางวัลชมเชย ในโปรแกรม MS Excel 2013

 

นายเจตณัฐ  ไตรวิชชานันท์ นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2  ได้รับรางวัลชมเชย ในโปรแกรมMS Word 2013

 

 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ นายธีรศักดิ์  พรมคำ  นายอธิป ศรีประเสริฐ  ชั้นปีที่ 2  ได้รับ Certification ในโปรแกรม PowerPoint 2013 และยังมีตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจประกอบด้วย นายสุวภัน  เป็นสุข  นางสาวธีรนุช  คนยัง  นายภัทรพล  เลื่องทองกุล  นายชุณห์สกล  เดชธีรชัย  และนางสาวปวริศา  สุขเกษม เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งได้รับประสบการณ์มากมาย นอกจากนี้นักศึกษายังได้ใบประกาศนียเกียรติบัตรโปรแกรม word 2013  ระดับเหรียญทอง ได้แก่ นายเจตณัฐ  ไตรวิชชานันท์ และระดับเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวธีรนุช  คนยัง ใบประกาศนียบัตรโปรแกรม Excel 2013  ระดับเหรียญทองได้แก่ นางสาวฟ้าคราม ศรีทอง ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ นายกมล เหลืองเมตตากุล  ใบประกาศนียบัตรโปรแกรม PowerPoint 2013 ระดับเหรียญทอง ได้แก่ นายธีรศักดิ์ พรมคำ คลิกเพื่อดูข้อมูล  

และขอบคุณท่าน ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ปัณณทัต จอมจักร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สุชีรา  นวลทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน อ.เอิบ พงบุหงอ ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ดร.พาสน์  ทีฆทรัพย์ ประธานหลักสุูตรสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศผศ.ดร.ทิวา  พาร์ค และคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจทุกท่าน และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะ

ขอบคุณภาพสวยๆ จากบริษัท ARIT Co.,LTD.  Link ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1419046641455027.1073741842.591620374197662&type=3

http://www.tni.ac.th/tni2016/main/index.php?option=news&category=3&id=74

 

 

Posted: 25-03-2559, Views: 74


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 29-11-2560, Views: 3
ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.