Select Page

Author: Business Administration

โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศัยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมวยการวินิจฉัยองค์กร (SHINDAN)

โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศัยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยการวินิจฉัยองค์กร (SHINDAN) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18  มิถุนายน  ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม   พ.ศ. 2561  เท่านั้น กำหนดการ 18 ส.ค. 61  การสัมภาษณ์ผู้บริหารและสำรวจสายการผลิต 25 ส.ค. 61  เก็บข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน 1 ก.ย. 61    วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง 8 ก.ย. 61   การนำเสนอผลงานกรณีศึกษาการประเมินสถานประกอบการ: ณ สถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ใบสมัคร...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ถอดรหัสความสำเร็จการทำธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น”

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ ห้อง A601 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริหารโครงการโดย หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ(SME)  หลักสูตร บธ.ม.สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) และศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำรองที่นั่งที่นี่...

Read More