Select Page

Category: ข่าวและประชาสัมพันธ์

Highlight

Latest
  • การอบรมและบริการวิชาการ
  • การวิจัยและบทความ
  • การจัดการความรู้
  • การประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศัยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมวยการวินิจฉัยองค์กร (SHINDAN)

...