เป็นที่น่าชื่นชม ภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ทีมนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถคว้าได้ถึง 4 รางวัลยอดเยี่ยม!! จาก 18 รางวัลของทั้งงาน จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 จัดโดยบริษัท ARIT จำกัด ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ ซึ่งมีนักเรียน และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 296 คน ทั้งในระดับมัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์เฌอริสา นันทา ติวเตอร์ ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการ

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้

1.นายไกรวุฒิ ม่วงน้อยเจริญ
นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรางวัลชนะเลิศอันที่ 1 ระดับประเทศ  โปรแกรม MS Excel 2016

2.นางสาวธนพร ประทุมทิพย์
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับประเทศ โปรแกรม MS PowerPoint 2016

3.นายสุภวัน เป็นสุข
นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับประเทศ โปรแกรม MS Excel 2016

4.นางสาวศุภิสรา แก้วกิติชัย
นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น รางวัลชมเชยระดับประเทศ โปรแกรม MS Word 2016

นอกจากนี้นักศึกษายังสอบผ่านเกณฑ์ Microsoft Certificate โดยได้คะแนนตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 1000 ในแต่ละโปรแกรม แยกเป็นระดับ ดังนี้

  1. นายไกรวุฒิ ม่วงน้อยเจริญ และนายสุภวัน เป็นสุขMS-Excel Expert 2016 Cert.
  2. นางสาวธนพร ประทุมทิพย์, นางสาวนภสร จูตระกูล, นายอภินันท์ อาภารัตน์วิไล และนายปริญญา (นักศึกษาสาขาIB)  MS-PowerPoint 2016 Cert.
  3. นายกฤตเมธ สิริปิลันธนากร (นักศึกษาสาขาIM)  MS PowerPoint  2016 Cert.

และจากระดับคะแนนที่ทีมนักศึกษาทำได้นั้น ยังส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองจำนวน 9 คน และระดับเหรียญเงิน จำนวน 1 คนอีกด้วย

ความสำเร็จอันน่าชื่นใจในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยผลักดันกิจกรรมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสนใจทุ่มเทของทีมเราจนทำให้ประสบความสำเร็จได้อีกหนึ่งปี และขอขอบคุณอาจารย์สัณฑวุฒิ วิทยากรโปรแกรม Excel รับเชิญ และอาจารย์วิษณุ อำนวยสถานที่ฝึกซ้อม มา ณ ที่นี่ค่ะ