วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ ห้อง A601 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บริหารโครงการโดย หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ(SME)  หลักสูตร บธ.ม.สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) และศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สำรองที่นั่งที่นี่