โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศัยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยการวินิจฉัยองค์กร (SHINDAN)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18  มิถุนายน  ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม   พ.ศ. 2561  เท่านั้น

กำหนดการ

18 ส.ค. 61  การสัมภาษณ์ผู้บริหารและสำรวจสายการผลิต

25 ส.ค. 61  เก็บข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน

1 ก.ย. 61    วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง

8 ก.ย. 61   การนำเสนอผลงานกรณีศึกษาการประเมินสถานประกอบการ:

ณ สถานประกอบการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ใบสมัคร คลิก