อาจารย์สัณฑวุฒิ  ตุลารักษ์

อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน