ผศ.ดร.รชตะ  รุ่งตระกูลชัย

(ประธานหลักสูตร IBM)

 

 

   

 

 

Dr.Yu-Chin  Wen