19 กันยายน 2561…การสัมนา “Train to The Trainer in Japanese Style” จัดโดย ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ/ หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่นมหาบัณฑิต/หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่นและชมรม HR Thai Nichi …โดยวิทยากร ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น/ ดร.เอิบ พงบุหงอ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ-รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น/ ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่นมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น…บริหารโครงการโดยนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 บูรณาการการเรียนการสอนวิชา HRM 203การอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สอนโดย ดร.เอิบ พงบุหงอ…ให้นักศึกษา.เก่งทฤษฎี เก่งปฏิบัติ …ติดต่อสอบถามหลักสูตรการอบรม/งานวิจัยหรือให้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับองค์กร…สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…ดร.เอิบ พงบุหงอ oeb@tni.ac.th