ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา
“การออกแบบสไตล์ญี่ปุ่น (เชิงปฏิบัติการ)”
“Design Thinking in Japanese Style (Workshop)”

บรรยายโดย
ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย (ประธานหลักสูตร IBM หลักสูตรนานาชาติ) และ ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์ (ผู้อำนวยการหลักสูตร MBJ)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อาคาร A ห้อง A 601

สมัครได้ที่: https://forms.gle/1YzHsfBNSZBbFJ5L8
สอบถามรายละเอียด
E-mail: rujarin@tni.ac.th
Tel: 02 763 2600 ต่อ 2760