หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การจัดการอุตสาหกรรม )

ชื่อเต็ม Master of Business Administration Program in Industrial Management

ชื่อย่อ M.B.A. (Industrial Management )


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

        ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันและอยู่รอด ได้ คือ ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ การที่จะบริหารองค์การให้มีผลิตภาพสามารถตอบสนองเช่นนี้ได้นั้น ต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่ดี รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการจัดการอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป

        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการอุตสาหกรรม) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือด้านการจัดการ อุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • มุ่งผลิตผู้บริหารงานอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในการบริหารงานจัดการโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต
 • มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการวิเคราะห์ วินิจฉัยองค์การ สามารถกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจสำหรับพัฒนาองค์การที่สังกัดได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
 • มีประสบการณ์ทำงานมา 2 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตจะได้รับการพิจารณาพิเศษในการคัดเลือกเข้าศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกจะคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ประกอบไปด้วย

 • คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน
 • ตำแหน่งงาน
 • บุคลิกภาพ
 • การมีเวลาในการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
 • โอกาสในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรที่สังกัด

ระบบการศึกษา

1.สถาบันจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และสถาบันอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ โดยมีระยะเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิต มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

2.การกำหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา กำหนดเป็นหน่วยกิต โดยมีวิธีการกำหนดหน่วยกิต ดังนี้

 • การศึกษาที่เป็นการบรรยายหรือสัมมนา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
 • การศึกษาที่เป็นการปฏิบัติ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30-45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาค การศึกษา ให้นับเป็นหนึ่ง 1 หน่วยกิต
 • การศึกษาที่เป็นการฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอื่นๆ ปกติใช้เวลา ไม่น้อย กว่า 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
 • การค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษา หรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นผู้ให้คำปรึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกห้องเรียน ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
 • การทำโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาในการค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
 • การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากรายวิชาปกติอื่นๆ สถาบันอาจกำหนดหน่วยกิต โดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามเหมาะสม

3.หลักสูตรนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน โดยให้นักศึกษาเลือกโดยอิสระ ได้แก่

 • แผน ก.2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์ (Thesis) ที่มีค่าเทียบ เท่าไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
 • แผน ข. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและนักศึกษาต้องทำ สารนิพนธ์ (Term Paper) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจำนวน 3 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

 1. หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
 2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาค การศึกษาปกติ
 3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคฤดูร้อน จะต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 4. การลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1. หรือข้อ 2. ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการหลักสูตร เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ

การเทียบโอนความรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์

 • หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
 • สถาบันอาจจะพิจารณาเทียบโอนความรู้ และ / หรือ ประสบการณ์เข้าสู่ชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและโอนหน่วยกิตของชุดวิชานั้น เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ต้องการศึกษาให้แก่ผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันก็ได้ ในกรณีที่ผู้นั้นกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองแล้ว หรือผู้นั้นมีประสบการณ์ทำงาน ผลงาน การเข้ารับการอบรม การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • การเทียบโอนความรู้จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาจากสถาบันอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบโอน และมีผลสอบไล่ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า โดยบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ขอเทียบโอนเป็นตัวอักษร P
 • การเทียบโอนความรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์สามารถเทียบโอนรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวน หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ต้องการศึกษา

ทีมคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์
ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ ดร.ทนง พิทยะ
ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา ดร.อดิทัต วะสีนนท์
รศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์ ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ
อ.วสันต์ จันทร์สัจจา ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
อ.ธัญญา ผลอนันต์ อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
อ. วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ อ.ปรีชา ลีลานุกรม
อ.ชาติชาญ โพธิ์พาด อ.ธรรมนูญ สังขวรรณ
อ.ชูเกียรติ วีรพันธุ์ อ.ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว
อ.มนต์ไท ไทเลิศ อ.สมชาย อยู่คุ้ม
อ.วินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ อ.ไพลิน ขาวสะอาด
ร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม ดร.ขนิษฐา ทรงจักรแก้ว

โครงสร้างหลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 2. โครงสร้างของหลักสูตร
  หมวดวิชา แผน ก. 2 แผน ข.
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน - -
  หมวดวิชาบังคับ 21 21
  หมวดวิชาเลือก 9 18
  วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
  - วิทยานิพนธ์ 12 -
  - สารนิพนธ์

  (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

  - 13
  - การสอบวิทยานิพนธ์ - -
  - การสอบประมวลความรู้

  (ข้อเขียนและการสอบปากเปล่า)

  - -
  หน่วยกิตรวม 42 42
  หมายเหตุ : 0 = ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต - = ไม่ต้องลงทะเบียน

รายวิชา - หมวดวิชาปรับพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

ENL-600             ภาษาอังกฤษขั้นสูง                            ไม่นับหน่วยกิต

FIM-601              การบัญชีเบื้องต้น                                ไม่นับหน่วยกิต

FIM-602              เทคนิคการเพิ่มผลผลิต                       ไม่นับหน่วยกิต

FIM-603            คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น            ไม่นับหน่วยกิต   

FIM-604             เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                         ไม่นับหน่วยกิต

(การลงทะเบียนเรียน จะลงทะเบียนในรายวิชาที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไม่เคยเรียนในระดับปริญญาตรี หรือเคยเรียนแต่มีคะแนนผลการสอบต่ำ)

หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

BUS-601 การบัญชีบริหารขั้นสูง                                                                3(3-0-6)       

BUS-602 การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด                                            3(3-0-6)            

BUS-603 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง                          3(3-0-6)            

BUS-604 การจัดการทางการเงินและการลงทุน                                       3(3-0-6)            

BUS-605 การจัดการปฏิบัติการขั้นสูง                                                     3(3-0-6)

BUS-606  การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจขั้นสูง                                    3(3-0-6)

BUS-607  การวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงปฏิบัติการ                             3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือก

แผน ก. เลือกเรียน 9 หน่วยกิต แผน ข. เลือกเรียน18 หน่วยกิต

IMA-606 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาทางอุตสาหกรรม                            3(3-0-6)

IMA-607 สัมมนาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                            3(3-0-6)

IMA-701 กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง                                            3(3-0-6)

IMA-702 กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                3(3-0-6)

IMA-703 การจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย                        3(3-0-6)

IMA-704 วิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์                       3(3-0-6)

IMA-705 การจัดการคุณภาพสำหรับผู้บริหาร (TQM)                                     3(3-0-6)

IMA-706 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ขั้นสูง                                               3(3-0-6)

IMA-707 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการธุรกิจ                                3(3-0-6)

IMA-708 ปัญหาพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรม                                   3(3-0-6)

IMA-709 สัมมนาวิชาการต่างประเทศด้านการจัดการอุตสาหกรรม               3(3-0-6)

IMA-710 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า                                                             3(2-3-6)

IMA-711 การวิเคราะห์คุณค่า                                                                         3(3-0-6)

IMA-712มาตรฐานอุตสาหกรรมและระบบบริหารคุณภาพสากล                    3(3-0-6)

IMA-713การบริหารโครงการอุตสาหกรรม                                                  3(3-0-6)

IMA-714การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมด้วยวิธีลีน 6ซิกมา                                      3(3-0-6)

IMA-715การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมสำหรับผู้บริหาร                     3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

แผน ก.

IMA-801 วิทยานิพนธ์                                                                                         12(0-0-36)

IMA-803 การสอบวิทยานิพนธ์                                                                              0(0-0-0)

แผน ข.

IMA-802 สารนิพนธ์                                                                                              3(0-0-9)

IMA-804 การสอบประมวลความรู้                                                                          0(0-0-0) 


ขีดความสามารถหลักของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้

 • Strategic Management - การจัดการเชิงกลยุทธ์รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาองค์กรและธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขันที่ท้าทาย เป็นขีดความสามารถหลักที่สำคัญของบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้
 • Organization Diagnosis - การวินิจฉัยองค์กร เป็นขีดความสามารถพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถวินิจฉัยองค์กรทั้งปัจจัยภายในและภาย นอกองค์กร โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นพื้นฐาน
 • Industrial Business Acumen - ความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ๆ
 • Human Resource Management - การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นขีดความสามารถสำคัญในการใช้และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 • Manufacturing Management - การบริหารจัดการการผลิต เป็นขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในกระบวนการทำงานต่างๆ
 • Research Skill - ความสามารถในการทำวิจัย เป็นขีดความสามารถสำหรับบัณฑิตในระดับการศึกษาชั้นสูง โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อพัฒนาองค์กร