หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิต 
(หลักสูตร 4 ปี
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                :   บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

ภาษาอังกฤษ           :  Bachelor of Business Administration Program in Management of Production Technology  and Innovation

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)        : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

ชื่อย่อ  (ไทย)         : บธ.บ.(การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    : Bachelor of Business Administration (Management of Production Technology and Innovation)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ)    :  B.B.A. (Management of Production Technology and Innovation)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพื่อพัฒนาธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจกับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยผสมผสานการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือการจัดการสไตล์ญี่ปุ่น แบบโมโนซุคุริ หรือ “คิดเป็น ทำเป็น” ด้วยการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการระบบงานต่างๆในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง

จุดเด่นของหลักสูตร

  1. หลักสูตรมีเนื้อหาและองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต โดยเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจริงในการบริหารจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  2. หลักสูตรมีการบูรณาการด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่มีสมรรถนะการนำความรู้ในสาขาไปประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่นแบบ Monodzukuri ในการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะมีทักษะในความคิดสร้างสรรค์ การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ของการพัฒนาธุรกิจการวิเคราะห์ การวางแผนอย่างเป็นระบบด้วยการวางแผนการจัดการโครงการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและการวินิจฉัยปัญหาขององค์กรในภาคธุรกิจได้อย่างดี ตลอดจนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
  1. มีความรู้และทักษะในด้านระบบและเครื่องมือด้านการบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่นเช่น Toyota Production System (TPS), Total Quality Management (TQM), Total Productive Management (TPM), การจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร,การวินิจฉัยองค์การเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนธุรกิจ,การจัดการเทคโนโลยี,การวางผังระบบการผลิตและเทคโนโลยีอัตโนมัติ,การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจเชิงนวัตกรรม และ การจัดการกระบวนการผลิตแบบดิจิทัล เป็นต้น
  2. มีโอกาสฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ หรือการทัศนศึกษาดูงานระหว่างประเทศ

 

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1) การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต

2) การพัฒนาปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต การบริการ และพัฒนาศักยภาพองค์กร

3) การจัดการกระบวนการผลิตและการปรับปรุงต้นทุนการผลิต

4) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ

5) การพัฒนาธุรกิจและวางแผนธุรกิจ

6) นวัตกรสนับสนุนงานนวัตกรรม

7) ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการ  เช่น โลจิสติกส์, การจัดซื้อ หรือการทำธุรกิจตนเอง

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร