หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ชื่อย่อ  (ไทย)                  บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)             Bachelor of Business Administration (Management of Technology and Innovation)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ)              B.B.A. (Management of Technology and Innovation)

เอกลักษณ์ของหลักสูตร

นวัตกร นักพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม

DEVELOPER DRIVES BUSINESS WITH INNOVATION

経営イノベーションを推進する開発者

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจกับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
 • มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผน การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และปรับปรุงเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • ถ่ายทอดเครื่องมือการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบญี่ปุ่นสมัยใหม่ (Smart Monodzukuri) เน้นทักษะคิดเป็น ทำเป็นด้วย Soft Skills และ Hard Skills ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน
เป้าหมายของผู้เรียนที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้
 • เนื้อหาและองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจริงในการบริหารจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • การบูรณาการด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีสมรรถนะการนำความรู้ในสาขาไปประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องมือการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบญี่ปุ่นสมัยใหม่ (Smart Monodzukuri) สำหรับพัฒนาธุรกิจ
 • มีความรู้และทักษะในด้านระบบและเครื่องมือด้านการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น เช่น Toyota Production System (TPS), Total Quality Management (TQM), Total Productive Management (TPM), Total Innovation Management (TIM), การวินิจฉัยองค์การเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี, การวางผังระบบการผลิตและเทคโนโลยีอัตโนมัติ, การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจเชิงนวัตกรรม และ การจัดการกระบวนการผลิตแบบดิจิทัล เป็นต้น
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะมีทักษะในความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) การวิเคราะห์วางแผนงานโครงการเชิงนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (Innovative Project Management) และทักษะการวินิจฉัยองค์กรเชิงนวัตกรรม (Innovative Enterprise Diagnosis)
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
 • มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ หรือการทัศนศึกษาดูงานระหว่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเรียนได้
 • กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ม.6) ทุกแผนการเรียน
 • กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


จุดเด่นของหลักสูตร (
Program Highlights)

ผลิตบัณฑิตเป็น “นวัตกรฉบับญี่ปุ่น (Japanese Innovators)”
นักพัฒนาธุรกิจด้วยเครื่องมือแบบญี่ปุ่นที่ทันสมัย (Smart Monodzukuri)
ครบสูตรวิชาสร้างนวัตกร ด้วย 4T+2S Model

 

สร้าง “นวัตรกรฉบับญี่ปุ่น” ให้เป็นนักพัฒนา และแก้ปัญหาธุรกิจด้วยนวัตกรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรมกระบวนการ
เน้นการเรียนแบบ Game-based Learning ด้วย Business Simulation & Board Game พัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการ์ณการเรียนรู้แบบ Co- Creative Space Development แบบญี่ปุ่น และรูปแบบฝึกปฏิบัติ Problem & Project-based Learning
ครบครันด้วยห้องปฏิบัติการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ทำงานกับ Monodzukuri and Digital Manufacturing ที่ทันสมัยและมีที่เดียวในประเทศไทย พร้อมการพัฒนานวัตกรรมให้เรียนรู้แบบตลอดชีวิต
โอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการบริหารโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Innovation Project Management) ที่ญี่ปุ่นโดยใช้เวลาเพียง 1 ปีที่ Chiba Institute of Technology (千葉工業大学)

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

สายงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ (Efficiency for Business Development)

สายงานด้านการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมสำหรับองค์กรธุรกิจ (High Value Added for Business Development)

รูปแบบการเรียนการสอน

ใช้การเรียนรู้แบบผสม (Hybrid Learning)

 • Game-based Learning พัฒนาทักษะการจัดการนวัตกรรมด้วยเกมจำลองสถานการณ์
 • Project & Outcome-based Learning ฝึกปฏิบัติและทำโครงการในพื้นที่จริง
 • Online Learning เข้าถึงความรู้และเครื่องมือสำหรับนวัตกร ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • Co-Operative Education ฝึกสหกิจศึกษากับองค์กรธุรกิจจริง 2 ภาคเรียน (1 ปีการศึกษา) เติมเต็มประสบการณ์ จบแล้วทำงานได้ทันที 100%
โครงสร้างของหลักสูตร

แผนการศึกษาหลักสูตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา          02-763-2601
คณะบริหารธุรกิจ                02-763-2715
ประธานหลักสูตร                 02-763-2758                                                                                   pichit_n@tni.ac.th


Facebook สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม