หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (หลักสูตร 4 ปี)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Japanese Business Administration

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

ชื่อย่อ บธ.บ. (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

 

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration
(Japanese Business Administration)

ชื่อย่อ B.B.A. (Japanese Business Administration) 

           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ผนวกกับแนวโน้มการค้าขายและตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นไปในรูปแบบไร้พรมแดน ซึ่งปัจจุบัน สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของไทยจำนวนมากเป็นการดำเนินการโดยการร่วมทุนจากผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่น และหลายองค์กรก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่ในระดับสากล และการบริหารจัดการองค์กรแบบญี่ปุ่นนั้นก็ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่ง หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่ความสามารถในด้านการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งด้านการพูด การอ่านและการเขียนในระดับที่ดีแล้วยังมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการบัญชีการเงินและการลงทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด กฎหมายทางธุรกิจ การจัดการสินค้านำเข้าและส่งออก รวมทั้งสามารถเข้าใจและประยุกต์ระบบงานแบบญี่ปุ่นที่เป็นจุดแข็งไปใช้ในองค์กรต่างๆ ที่สังกัดได้ ดังนั้นโครงสร้างหลักสูตรนี้จึงเป็นการบูรณาการ องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจผนวกกับองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์ ด้านภาษาญี่ปุ่น
  • มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจแบบญี่ปุ่น
  • มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ ที่สามารถนำความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและปรับปรุงระบบงานและกลไกใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรที่สังกัดได้
  • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับดี

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว
  • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพความเป็นนักศึกษาและสามารถ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคม
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันฯ จะได้ประกาศได้ทราบเป็นปีๆ ไป

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

 

        หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 33 หน่วยกิต
           หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารธุรกิจ  1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต