หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรเทียบโอน)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Business and Industrial Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ บธ.บ. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration (Business and Industrial Management)

ชื่อย่อ B.B.A. (Business and Industrial Management)


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สนองตอบต่อความต้องการของอุตสาหกรรม พณิชยกรรม ที่นับวันยิ่งขยายตัวและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทย หลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างบุคลากรที่ประกอบอาชีพอยู่ในสถานประกอบการ ให้เป็นบัณฑิตที่ความสามารถสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในองค์การอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การจ้ดการการผลิต การจัดการต้นทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการด้านการตลาด การวินิจฉัยองค์การ ระบบการผลิตขั้นสูง การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเงินและการลงทุน เป็นต้น นักศึกษายังจะได้ทักษะการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการบริหารได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการจัดการอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการบริหารงานจัดการโรงงานอุตสาหกรรม และการผลิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การบริหารโครงการ
  • มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการตลาด การบริหารงานด้านธุรกิจ การเงิน การค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถนำความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาไปใช้ในสถานประกอบการ รวมทั้งนำไปประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจได้
  • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับใช้งานได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีปกติ
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว โดยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิตเป็นรายบุคคล
  • สภาพความเป็นนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคม
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันฯ จะได้ประกาศได้ทราบเป็นปีๆ ไป

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 18 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับสาขา 27 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม
- เลือกเรียนสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต
- เลือกฝึกงาน  1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
- เลือกเรียนสหกิจศึกษา 15 หน่วยกิต
- เลือกฝึกงาน 21 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต