หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in  International Business Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 

ชื่อย่อ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration (International Business Management)

ชื่อย่อ B.B.A. (International Business  Management)

อัตลักษณ์ของหลักสูตร

“เก่งภาษา มีความสามารถ คาดการณ์ไกล ใส่ใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง”

 


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

ปรัชญาของหลักสูตร

         หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นควบคู่กัน โดยมีพื้นฐานองค์ความรู้  ความเข้าใจในสาขาวิชาต่างๆทางด้านบริหารธุรกิจโดยเน้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีประสบการณ์การทำธุรกิจระหว่างประเทศจริง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแบบองค์รวม การคิดแก้ปัญหา เพื่อพร้อมต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ หรือการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้ดี และญี่ปุ่นในระดับใช้งานได้ เพื่อเปิดโอกาสในการหาความรู้ เพิ่มเติมทักษะ และสามารถทำงานในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
 • มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการบริหารงานการจัดการตลาด การส่งออกนำเข้า การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ
 • มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจที่สามารถเตรียมความพร้อมตนเองสำหรับโลกที่มีสภาพแวดล้อมพลวัตสูงในอนาคต (Highly dynamic environment) โดยจะต้องมีทักษะด้านความพร้อมในการเรียนรู้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ทักษะการเรียนการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Learn how to learn) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) การคิดแบบองค์รวม (Hollistic Thinking) และทักษะการคิดแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skill)
 • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านสังคม (Soft skills) รวมไปถึงการใส่ใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นทักษะที่จะเป็นที่ต้องการในโลกศตวรรษที่ 21

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • งานในบริษัทตัวแทนออกของ (Shipping Agent)
 • งานในบริษัทตัวแทนผู้ส่งสินค้า (Freight Forwarder)
 • งานในบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Service Provider, 3PL)
 • งานด้านการบริหารจัดการการตลาดระหว่างประเทศในบริษัทข้ามชาติ
 • การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผู้ประกอบการ หรือทำงานในวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) ที่มุ่งเน้นธุรกิจระหว่างประเทศ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

ค่าเทอมแรก 38,000 บาท (ประมาณการ)

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 312,850 บาท (ประมาณการ)


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีปกติ)

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว

2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว โดยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิตเป็นรายบุคคล

3. สภาพความเป็นนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคม

4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือติดยาเสพติด

5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันฯ จะได้ประกาศได้ทราบเป็นปีๆ ไป


หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า   133   หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ไม่น้อยกว่า         39      หน่วยกิต

1.1    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                   3      หน่วยกิต

1.2    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                    3     หน่วยกิต

1.3    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         6      หน่วยกิต

1.4    กลุ่มวิชาภาษา                                              27     หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า            88     หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                           36     หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา                                    27     หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

•     แผนสหกิจศึกษา                                   7    หน่วยกิต

•     แผนฝึกงาน                                           1    หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา

•     แผนสหกิจศึกษา                                   18    หน่วยกิต

•     แผนฝึกงาน                                           24    หน่วยกิต

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า            6     หน่วยกิต

รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        ไม่น้อยกว่า             39    หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                                        3    หน่วยกิต

โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

HUM-125 ศิลปะการใช้ชีวิต   3(3-0-6)  
HUM-126 ศิลปะประเพณีนิยมไทย   3(3-0-6)  
HUM-127 จุดเปลี่ยนโลก   3(3-0-6)  
HUM-128 อยู่ได้ อยู่เป็น   3(3-0-6)  
HUM-129 ทราบศิลป์   3(3-0-6)  
HUM-130 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น   3(3-0-6)  
1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                               3 หน่วยกิต
 โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้    
SOC-125 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ   1(1-0-2)
SOC-126 คนใจสิงห์   3(3-0-6)
SOC-127 รู้ทันการเมือง   3(3-0-6)
SOC-128 กฎหมายสามัญประจำบ้าน   3(3-0-6)
SOC-129 สังคมและวัฒนธรรมไทย   3(3-0-6)
SOC-130 ญี่ปุ่นปัจจุบัน   3(3-0-6)
SOC-131 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่   3(3-0-6)
SOC-132 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา   3(3-0-6)
SOC-133 พ้นพิบัติสารพัดภัย   3(3-0-6)
SOC-134 เปิดโลกไทย-นิจิ   3(3-0-6)
SOC-135 เท่าทันสื่อ   3(3-0-6)
SOC-136 กินดีอยู่ดี   3(3-0-6)
SOC-137 สตาร์ทอัพศึกษา   3(3-0-6)
SOC-138 ท่องเทคโนโลยี   3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์               ไม่น้อยกว่า                 6    หน่วยกิต

MSC-115 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในธุรกิจ 3(3-0-6)
BUS-106 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)

1.4) กลุ่มวิชาภาษา                                                       27    หน่วยกิต

1.4.1) วิชาบังคับภาษา                                                  18    หน่วยกิต

JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3(3-0-6)
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3(3-0-6)
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3(3-0-6)
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4)
ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2(2-0-4)
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3(3-0-6)

1.4.2) วิชาเลือกภาษา                                                   ไม่น้อยกว่า                   9    หน่วยกิต

โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

ENL-427 หลักการแปลเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ENL-428 ฟังและพูดภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ 3(3-0-6)
ENL-429 นำเสนอภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ 3(3-0-6)
ENL-430 อ่านและเขียนภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ 3(3-0-6)
ENL-431 เขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(3-0-6)
ENL-432 TOEIC ขั้นสูง 3(3-0-6)
ENL-433 เตรียมพร้อมสอบ IELTS 3(3-0-6)
ENL-434 เตรียมพร้อมสอบ TOEFL 3(3-0-6)

  2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                   ไม่น้อยกว่า     88   หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                                                           36   หน่วยกิต

BUS-101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
BUS-104 การจัดการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
BUS-105 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
BUS-107 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
BUS-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6)
IBE-103 หลักการตลาด (English) 3(3-0-6)
IBE-109 หลักการจัดการ (English) 3(3-0-6)
IBE-204 การเงินธุรกิจ (English) 3(3-0-6)
IBM-102 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในธุรกิจ 3(2-3-6)
IBM-202 หลักการบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
IBM-212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ 3(3-0-6)
SCM-101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น 3(3-0-6)

 2.2) กลุ่มวิชาบังคับ                                                        27       หน่วยกิต

IBE-304 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (English) 3(3-0-6)
IBE-363 การจัดการข้ามวัฒนธรรม (English) 3(3-0-6)
IBE-414 การเงินระหว่างประเทศ (English) 3(3-0-6)
IBE-421 การตลาดสากล (English) 3(3-0-6)
IBE-471 กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ (English) 3(3-0-6)
IBM-311 สตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรมข้ามชาติ 1 3(3-0-6)
IBM-312 สตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรมข้ามชาติ 2 3(3-0-6)
IBM-464 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
IBM-466 การจัดการพิธีการส่งออกและนำเข้า 3(3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

2.3.1 แผนสหกิจศึกษา  7    หน่วยกิต
   BUS-491 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)  
   BUS-492 สหกิจศึกษา 6(0-40-10)  
2.3.2 แผนฝึกงาน  1    หน่วยกิต
  BUS-493 ฝึกงานในสถานประกอบการ    1(0-40-10)

2.4 .  กลุ่มวิชาเลือกสาขา                               

 • แผนสหกิจศึกษา     ไม่น้อยกว่า         18     หน่วยกิต
 • แผนฝึกงาน             ไม่น้อยกว่า         24     หน่วยกิต
BUS-341 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
BUS-342 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)
BUS-420 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
BUS-441 การวิจัยการตลาด 3(3-0-6)
BUS-461 การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 3(3-0-6)
BUS-463 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
BUS-497 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ 1 1(1-0-10)
BUS-498 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ 2 3(2-3-6)
IBM-306 ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ 3(3-0-6)
IBM-307 การจัดการขนส่งหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
IBM-313 ระบบธุรกิจอัจฉริยะกับข้อมูลลูกค้าเชิงลึก 3(2-3-6)
 IBM-405 การดำเนินธุรกิจในจีน 3(3-0-6)
 IBM-410 ปัญหาพิเศษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
IBM-411 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
IBM-414 การประเมินโอกาสธุรกิจในต่างประเทศ 3(3-0-6)
IBM-419 เทคโนโลยีทางการตลาดในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
IBM-465 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
IBM-494 การศึกษาเฉพาะบุคคลในตลาดส่งออกสำคัญ 3(3-0-6)
IBM-495 การศึกษาเฉพาะบุคคลในอุตสาหกรรมส่งออกสำคัญ 3(3-0-6)
JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 3(3-0-6)
JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 3(3-0-6)
JPN-302 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 6 3(3-0-6)

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                              ไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต

   ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อนด้วย


แผนการศึกษา

แผนสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4)
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3(3-0-6)
BUS-104 การจัดการปฎิบัติการ 3(3-0-6)
BUS-106 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)
IBE-103 หลักการตลาด (English) 3(3-0-6)
 

รวม

14(14-0-28)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3(3-0-6)
BUS-101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
BUS-107 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
IBE-109 หลักการจัดการ (English) 3(3-0-6)
IBM-102 การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปในธุรกิจ 3(2-3-6)
MSC-115 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในธุรกิจ 3(3-0-6)
 

รวม

20(19-3-40)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2(2-0-4)
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3(3-0-6)
BUS-105 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
IBE-421 การตลาดสากล (English) 3(3-0-6)
IBM-202 หลักการบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
IBM-212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ 3(3-0-6)
 

รวม

17(17034)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3(3-0-6)
BUS-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6)
IBE-204 การเงินธุรกิจ (English) 3(3-0-6)
IBE-363 การจัดการข้ามวัฒนธรรม (English) 3(3-0-6)
SCM-101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
 

รวม

18(18-0-36)

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
IBE-304 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (English) 3(3-0-6)
IBM-464 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
IBM-466 การจัดการพิธีการส่งออกและนำเข้า 3(3-0-6)
SOC-xxx วิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
HUM-xxx วิชามนุษย์ศาสตร์ 3(3-0-6)
 

รวม

18(18-0-36)

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
IBE-414 การเงินระหว่างประเทศ (English) 3(3-0-6)
IBM-311 สตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรมข้ามชาติ 1 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
 

รวม

21(21-0-42)

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
IBE-471 กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ (English) 3(3-0-6)
IBM-312 สตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรมข้ามชาติ 2 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
BUS-491 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)
 

รวม

19(19-0-38)

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BUS-492 สหกิจศึกษา 6(0-40-10)
 

รวม

6(0-40-10)

แผนฝึกงาน

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4)
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3(3-0-6)
BUS-104 การจัดการปฎิบัติการ 3(3-0-6)
BUS-106 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)
IBE-103 หลักการตลาด (English) 3(3-0-6)
 

รวม

14(14-0-28)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3(3-0-6)
BUS-101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
BUS-107 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
IBE-109 หลักการจัดการ (English) 3(3-0-6)
IBM-102 การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปในธุรกิจ 3(2-3-6)
MSC-115 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในธุรกิจ 3(3-0-6)
 

รวม

20(19-3-40)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2(2-0-4)
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3(3-0-6)
BUS-105 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
IBE-421 การตลาดสากล (English) 3(3-0-6)
IBM-202 หลักการบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
IBM-212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ 3(3-0-6)
  รวม 17(17034)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3(3-0-6)
BUS-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6)
IBE-204 การเงินธุรกิจ (English) 3(3-0-6)
IBE-363 การจัดการข้ามวัฒนธรรม (English) 3(3-0-6)
SCM-101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
 

รวม

18(18-0-36)

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
IBE-304 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (English) 3(3-0-6)
IBM-464 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
IBM-466 การจัดการพิธีการส่งออกและนำเข้า 3(3-0-6)
SOC-xxx วิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
HUM-xxx วิชามนุษย์ศาสตร์ 3(3-0-6)
 

รวม

18(18-0-36)

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
IBE-414 การเงินระหว่างประเทศ (English) 3(3-0-6)
IBM-311 สตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรมข้ามชาติ 1 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
 

รวม

18(18-0-36)

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BUS-493 ฝึกงานในสถานประกอบการ 1(0-40-10)
  รวม 1(0-40-10)

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ENL-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
IBE-471 กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ (English) 3(3-0-6)
IBM-312 สตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรมข้ามชาติ 2 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
 

รวม

15(15-0-30)

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา 3(3-0-6)
  รวม 12(12-0-24)

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 


ผลงานไฮไลท์ของหลักสูตร

Monozukuri เปิดมิติใหม่… คุณภาพสร้างได้จากภายในสู่ภายนอก

       คำว่า “Monozukuri” (ものづくり) เมื่อแปลความหมายกว้างๆ คือ “คิดเป็น ทำเป็น อย่างสร้างสรรค์” เกิดจากคำสองคำ คือ “Mono” (もの) ที่แปลว่า สิ่งของ และ “Tsukuri” (つくり) ที่แปลว่า การสร้าง หรือการผลิต Monozukuri จึงเป็นแนวคิดที่ยังสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี

       โครงการ “โปรเจคเฮ้าส์” ถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB)สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จุดเด่นของโครงการนี้ คือ เน้นให้นักศึกษาได้นำแนวคิด Monozukuri มาลงมือปฏิบัติงานจริง นำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้ผ่านการจำลองธุรกิจ (เสมือนการทำธุรกิจจริง) และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เจอจริงๆ มาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายมากที่สุด Read More…

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมโลจิสติกส์ 2560

          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิรชา คำสัตย์ นางสาวพนิดา วงษ์สูง และนางสาวณัฐสรัญ เดชาอมร นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำทีม Smong-fore คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา อนึ่ง ผลงานที่ส่งประกวดชื่อ “ถังขยะ 4.0 ใครไม่แคร์ Bin แคร์” ซึ่งเป็นแนวคิด Transportation Management System มาใช้กับถังขยะในพื้นที่เขตสวนหลวง สามารถช่วยประหยัดต้นทุนและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อีกด้วย Read More..

 

รางวัลรองชนะเลิศ Startup Thailnd League @Songkhla 2561

     ขอแสดงความยินดีกับทีม JEDEN จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวที Startup Thailand League 2018 – SONGKHLA เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

      สมาชิกทีมประกอบด้วย น.ส.ณัฐสรัญ เดชาอมร, น.ส.นิรชา คำสัตย์ ,น.ส.พนิดา วงษ์สูง นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) คณะบริหารธุรกิจ และ น.ส.เปรมสิณี ภาคสุวรรณ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
         มีทีมที่ปรึกษาคือ คุณณัฐกานต์ สระทองอยู่ CEO บ. Greeno Innovation Tech และอาจารย์เอกสิทธิ์ เข้มงวด ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมผลักดัน   Read More..
 
 

 นักศึกษาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  MOS Olympic ระดับประเทศ สาขา MS PowerPoint 2016

เป็นที่น่าชื่นชม ภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ทีมนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถคว้าได้ถึง 4 รางวัลยอดเยี่ยม!! จาก 18 รางวัลของทั้งงาน จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 จัดโดยบริษัท ARIT จำกัด ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ ซึ่งมีนักเรียน และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 296 คน ทั้งในระดับมัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์เฌอริสา นันทา ติวเตอร์ ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการ   Read More..

 

นักศึกษาได้ทุน Sakura Science JTECS Program

 
 

          หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับทุน Sakura Science-JTECS Program (รอบเดือนพฤศจิกายน 2017) ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี อาทิ การปลูกผักไร้ดิน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ เมืองโอซาก้า-เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2560

      สุดท้ายนี้พี่ ๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฝากมาบอกน้อง ๆ ว่า “เคล็ดลับการได้ทุนไปดูงานญี่ปุ่น คือ การเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือ TOEIC ซึ่งทางหลักสูตร IB เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้สอบ TOEIC ทุกคน พร้อมมีรายวิชาติวให้เป็นพิเศษด้วย ดังนั้นนักศึกษา IB จึงพร้อมที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางญี่ปุ่นจัดให้”  Read More..

 

เปิดมิติการเรียนการสอนแนวใหม่…ก้าวสู่ยุค Digital Disruption!!

สังคมประเทศไทยยุค 4.0 ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโลกแบบฉับพลัน การพลิกผันที่เรียกกันว่า Disruption เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ก้าวล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) และ Machine Learning ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจยุคใหม่เป็นอย่างมาก

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) คาดการณ์ว่ารูปแบบของงาน ประเภทของงาน และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากปัจจุบัน โดยทักษะในอนาคตที่จำเป็นสำหรับนักศึกษานั้นจะเป็นทักษะที่เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงลึกและเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น เน้นทักษะความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง และจำเป็นต่อการประกอบอาชีพไม่ว่าจะในองค์กร หรืออาชีพอิสระ

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นนั้น ตระหนักและมุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาทักษะจำเป็นเหล่านั้นให้นักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  นวัตกรรมใดใดที่ส่งเสริมทักษะและความรู้ของนักศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง…เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในทางธุรกิจทางด้าน Business Intelligence การสร้างรายงาน, การสร้าง Dashboard โดยใช้ Visualization ที่เป็น Interactive และการใช้ Data Analysis Expressions (DAX) Formulas เพื่อแสดงผลข้อมูลเชิงลึกได้…Read More