หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษBachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อบช.บ. 

ชือเต็ม(ภาษาอังกฤษ)    Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     B.Acc.

 


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรที่พัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสภาวิชาชีพบัญชี โดยให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และ สามารถประกอบอาชีพทางด้านบัญชีและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQFในระดับปริญญาตรี

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อความต้องการของอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมที่นับวันยิ่งขยายตัว และมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชี   สู่ภาคอุตสาหกรรมภาคการพาณิชย์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในระดับสากล และตรงความต้องการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
  • มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันและสังคม
  • มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีความพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
  • มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว โดยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิตเป็นรายบุคคล
  • สภาพความเป็นนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคม
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือติดยาเสพติด
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555และตามระเบียบหรือประกาศอื่นๆของสถาบันที่เกี่ยวข้อง

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางการบัญชี
– เลือกเรียนสหกิจศึกษา หน่วยกิต
– เลือกฝึกงาน หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกสาขา
– เลือกเรียนสหกิจศึกษา  9 หน่วยกิต
– เลือกฝึกงาน 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชี

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา

รหัสวิชา

ปีที่1 ภาคเรียนที่1

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ปีที่1 ภาคเรียนที่2

หน่วยกิต

ENL-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1

3(3-0-6)

ENL-102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2

3(3-0-6)

JPN-101

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ1

3(3-0-6)

JPN-102

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2

3(3-0-6)

BUS-106

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

BUS-101

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

BUS-103

หลักการตลาด

3(3-0-6)

BUS-107

สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

BUS-105

การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

ACC-101

หลักการบัญชีขั้นต้น

3(3-0-6)

XXX-xxx

รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

MSC-110

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3(3-0-6)

รวม

18(18-0-36)

รวม

18(18-0-36)

รหัสวิชา

ปีที่2 ภาคเรียนที่1

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ปีที่2 ภาคเรียนที่2

หน่วยกิต

JPN-201

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3

3(3-0-6)

ACC-241

การภาษีอากร 1

3(3-0-6)

ENL-201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3

3(3-0-6)

ACC-202

การบัญชีขั้นกลาง 2

3(3-0-6)

BUS-204

การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

ACC-211

การบัญชีต้นทุน 1

3(3-0-6)

ACC-201

การบัญชีขั้นกลาง 1

3(3-0-6)

ACC-253

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

3(3-0-6)

ACC-251

คอมพิวเตอร์ธุรกิจและระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

JPN-202

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4

3(3-0-6)

ACC-252

กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญชี

3(3-0-6)

XXX-xxx

รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

รวม

18(18-0-36)

รวม

18(18-0-36)

รหัสวิชา

ปีที่3 ภาคเรียนที่1

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ปีที่3 ภาคเรียนที่2

หน่วยกิต

ACC-311

การบัญชีต้นทุน 2

3(3-0-6)

ACC-302

การบัญชีขั้นสูง 2

3(3-0-6)

ACC-301

การบัญชีขั้นสูง 1

3(3-0-6)

ACC-342

การภาษีอากร 2

3(3-0-6)

ACC-331

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(2-2-5)

ACC-321

การสอบบัญชี

3(3-0-6)

BUS-403

ธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

XXX-xxx

วิชาเลือกภาษา 1

3(3-0-6)

JPN-301

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5

3(3-0-6)

XXX-xxx

วิชาเลือกภาษา 2

3(3-0-6)

ACC-xxx

วิชาเลือก 1

3(3-0-6)

ACC-xxx

วิชาเลือก 2

3(3-0-6)

xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี 1

3(3-0-6)

  XXX-xxx วิชาเลือกเสรี 2

3(3-0-6)

รวม

21(20-2-41)

รวม

21(21-0-42)

รหัสวิชา

ปีที่4 ภาคเรียนที่1

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ปีที่4 ภาคเรียนที่2

หน่วยกิต

ACC-451

การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

3(3-0-6)

ACC-492

สหกิจศึกษา

6(540)

ACC-402

การบัญชีรูปแบบญี่ปุ่น

3(3-0-6)

รวม

6(540)

ACC-401

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

3(3-0-6)

ACC-421

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

3(3-0-6)

ACC-xxx

รายวิชาด้านสัมมนาทางการบัญชี

3(3-0-6)

ACC-xxx

วิชาเลือก 3

3(3-0-6)

ACC-491

เตรียมสหกิจศึกษา

1(1-0-2)

รวม

19(19-0-38)

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน

รหัสวิชา

ปีที่1 ภาคเรียนที่1

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ปีที่1 ภาคเรียนที่2

หน่วยกิต

ENL-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1

3(3-0-6)

ENL-102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2

3(3-0-6)

JPN-101

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ1

3(3-0-6)

JPN-102

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2

3(3-0-6)

BUS-106

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

BUS-101

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

BUS-103

หลักการตลาด

3(3-0-6)

BUS-107

สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

BUS-105

การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

ACC-101

หลักการบัญชีขั้นต้น

3(3-0-6)

XXX-xxx

รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

MSC-110

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3(3-0-6)

รวม

18(18-0-36)

รวม

18(18-0-36)

รหัสวิชา

ปีที่2 ภาคเรียนที่1

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ปีที่2 ภาคเรียนที่2

หน่วยกิต

JPN-201

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3

3(3-0-6)

ACC-241

การภาษีอากร 1

3(3-0-6)

ENL-201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1

3(3-0-6)

ACC-202

การบัญชีขั้นกลาง 2

3(3-0-6)

BUS-204

การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

ACC-211

การบัญชีต้นทุน 1

3(3-0-6)

ACC-201

การบัญชีขั้นกลาง 1

3(3-0-6)

ACC-253

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

3(3-0-6)

ACC-251

คอมพิวเตอร์ธุรกิจและระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

JPN-202

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4

3(3-0-6)

ACC-252

กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญชี

3(3-0-6)

XXX-xxx

รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

รวม

18(18-0-36)

รวม

18 (18-0-36)

รหัสวิชา

ปีที่3 ภาคเรียนที่1

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ปีที่3 ภาคเรียนที่2

หน่วยกิต

ACC-311

การบัญชีต้นทุน 2

3(3-0-6)

ACC-302

การบัญชีขั้นสูง 2

3(3-0-6)

ACC-301

การบัญชีขั้นสูง 1

3(3-0-6)

ACC-321

การสอบบัญชี

3(3-0-6)

ACC-331

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(2-2-5)

ACC-342

การภาษีอากร 2

3(3-0-6)

BUS-403

ธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

XXX-xxx

วิชาเลือกภาษา 1

3(3-0-6)

JPN-301

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5

3(3-0-6)

XXX-xxx

วิชาเลือกภาษา 2

3(3-0-6)

XXX-xxx

วิชาเลือกเสรี 1

3(3-0-6)

ACC-493

เตรียมฝึกงานทางการบัญชี

1(1-0-2)

รวม

18(17-2-35)

รวม

16(16-0-32)

รหัสวิชา

ปีที่3 ภาคเรียนที่3

หน่วยกิต

ACC-494

ฝึกงานทางการบัญชี

3(270)

รวม

3(270)

รหัสวิชา

ปีที่4 ภาคเรียนที่1

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ปีที่4 ภาคเรียนที่2

หน่วยกิต

ACC-401

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

3(3-0-6)

ACC-451

การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

3(3-0-6)

ACC-402

การบัญชีรูปแบบญี่ปุ่น

3(3-0-6)

ACC-xxx

รายวิชาด้านสัมมนาทางการบัญชี

3(3-0-6)

ACC-421

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

3(3-0-6)

ACC-xxx

วิชาเลือก 3

3(3-0-6)

ACC-xxx

วิชาเลือก 1

3(3-0-6)

ACC-xxx

วิชาเลือก 4

3(3-0-6)

ACC-xxx

วิชาเลือก 2

3(3-0-6)

XXX-xxx

วิชาเลือกเสรี 2

3(3-0-6)

รวม

15(15-0-30)

รวม

15(15-0-30)