หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HRJ)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration in Japanese Human Resources Management

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น) 

ชื่อย่อ บธ.บ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration (Japanese Human Resources Management

ชื่อย่อ B.B.A. (Japanese Human Resources Management)


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

        หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่นบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม ที่นับวันยิ่งขยายตัว และมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก หลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม และมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • มุ่งผลิตบัณฑิตที่เข้าใจบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ มีความเข้าใจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธุรกิจขององค์กร และสามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม
  • มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้และทักษะในงานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งมีความพร้อมด้วยความรู้และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ด้านภาษาและการสื่อสาร  โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น  ภาษาอังกฤษ ด้านสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และด้านการดำเนินธุรกิจ
  • มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้และทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในระดับพนักงาน ทีมงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีปกติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว โดยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิตเป็นรายบุคคล
  • สภาพความเป็นนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคม
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันฯ กำหนด

 


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับสาขา 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ญี่ปุ่น   1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกสาขา 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ENL-101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
3(3-0-6)
JPN-101
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ1
3(3-0-6)
BUS-106
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS-103
BUS-109
หลักการตลาด
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
MSC-110
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 
รวม
18(18-0-36)

 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ENL-102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
3(3-0-6)
JPN-102
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3(3-0-6)
BUS-101
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
BUS-105
BUS-201
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
การบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6)
3(3-0-6)
BUS-206
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
3(2-3-6)
 
รวม
18(17-3-36)

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BUS-204
BUS-427
การเงินธุรกิจ
การวางแผนกำลังคน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
HRM-101
JPN-201
กฎหมายพื้นฐานทั่วไป
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
xxx-xxx
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
3(3-0-6)
xxx-xxx
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
3(3-0-6)

 

รวม

18(18-0-36)

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BUS-107
BUS-203
สถิติธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ENL-201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3(3-0-6)
HRM-102
จิตวิทยามนุษย์และองค์การ
3(3-0-6)
HRM-305
ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรเปรียบเทียบไทย-ญี่ปุ่น
3(3-0-6)
HRM-403
การจัดการกลุ่มและภาวะผู้นำแบบญี่ปุ่น
3(3-0-6)
 
รวม
18 (18-0-36)

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

JPN-202
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
3(3-0-6)
JPN-407
ภาษาญี่ปุ่นบริหารจัดการ 1
3(3-0-6)
HRM-203
การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
HRM-302
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
HRM-402
จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
xxx-xxx
วิชาเลือกสาขา
3(3-0-6)

 

รวม

18(18-0-36)

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

JPN-301
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
3(3-0-6)
JPN-408
ภาษาญี่ปุ่นบริหารจัดการ 2
3(3-0-6)
HRM-301
กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
HRM-303
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3(3-0-6)
xxx-xxx
วิชาเลือกสาขา
3(3-0-6)
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)

 

รวม

18(18-0-32)

 

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

HRM-493
ฝึกงานทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
ในสถานประกอบการ

1(0-40-10)

 

รวม

 1(0-40-10)

 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BUS-301
วัฒนธรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
3(3-0-6)
HRM-310
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-3-6)
HRM-401
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
HRM-420
การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
xxx-xxx
วิชาเลือกสาขา
3(3-0-6)
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
   

18(17-3-36)

 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

xxx-xxx
xxx-xxx 
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 

รวม

6(6-0-12)