หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME)

ชื่อเต็ม Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur) 

ชื่อย่อ M.B.A.(Strategic Planning and Management for Entrepreneur)  

ชื่อหลักสูตรเดิม M.B.A. (Executive Enterprise Management) 

                              บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร

 


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

– ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการวางแผน การจัดทำแผน และการสร้างธุรกิจใหม่

– ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยทางธุรกิจใน
สไตล์ญี่ปุ่น

– ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

– มุ่งผลิตผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับกลางที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการ
บริหารงานจัดการธุรกิจ

– มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการวิเคราะห์ วินิจฉัยองค์กร สามารถกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจสำหรับ
พัฒนาองค์กรที่สังกัดได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
 • มีประสบการณ์ทำงานมา 2 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตจะได้รับการพิจารณาพิเศษในการคัดเลือกเข้าศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกจะคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ประกอบไปด้วย

 • คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน
 • ตำแหน่งงาน
 • บุคลิกภาพ
 • การมีเวลาในการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
 • โอกาสในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรที่สังกัด

ระบบการศึกษา

     1.สถาบันจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และสถาบันอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ โดยมีระยะเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิต มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

    2.การกำหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา กำหนดเป็นหน่วยกิต โดยมีวิธีการกำหนดหน่วยกิต ดังนี้

 • การศึกษาที่เป็นการบรรยายหรือสัมมนา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
 • การศึกษาที่เป็นการปฏิบัติ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30-45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา ให้นับเป็นหนึ่ง 1 หน่วยกิต
 • การศึกษาที่เป็นการฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอื่นๆ ปกติใช้เวลา ไม่น้อย กว่า 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
 • การค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษา หรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นผู้ให้คำปรึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกห้องเรียน ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
 • การทำโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาในการค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
 • การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากรายวิชาปกติอื่นๆ สถาบันอาจกำหนดหน่วยกิต โดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามเหมาะสม

     3.หลักสูตรนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน โดยให้นักศึกษาเลือกโดยอิสระ ได้แก่

 • แผน ก. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์ (Thesis) ที่มีค่าเทียบ เท่าไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
 • แผน ข. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและนักศึกษาต้องทำสารนิพนธ์ (Individual Study) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจำนวน 3 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

 1. หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
 2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาค การศึกษาปกติ
 3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคฤดูร้อน จะต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 4. การลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1. หรือข้อ 2. ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการหลักสูตร เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ

การเทียบโอนความรู้และการเทียบโอนประสบการณ์

 • หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
 • สถาบันอาจจะพิจารณาเทียบโอนความรู้ และ / หรือ ประสบการณ์เข้าสู่ชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและโอนหน่วยกิตของชุดวิชานั้น เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ต้องการศึกษาให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันก็ได้ ในกรณีที่ผู้นั้นกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองแล้ว หรือผู้นั้นมีประสบการณ์ทำงาน ผลงาน การเข้ารับการอบรม การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • การเทียบโอนความรู้จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาจากสถาบันอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบโอน และมีผลสอบไล่ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน3.00 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า โดยบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ขอเทียบโอนเป็นตัวอักษร P
 • การเทียบโอนความรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์สามารถเทียบโอนรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวน หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ต้องการศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) นำปรัชญาของญี่ปุ่น “โมโนซุคุริ(Monozukuri)” หรือ “คิดเป็น ทำเป็น”มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสอนภาคทฤษฎีโดยใช้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารในภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติและทำโครงงานจริงในองค์กรธุรกิจ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษานอกจากจะมีความรู้แล้ว ยังมีทักษะในการนำความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์กรธุรกิจ และสร้างธุรกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คณาจารย์ผู้สอน 

1.ผศ.ดร.วุฒิ  สุขเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด, การวิจัยการตลาด
2.ผศ.ดร.อรุณลักษณ์ วิทยวิจิน ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด
3.ดร.รชตะ  รุ่งตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการชิงกลยุทธ์
4.ดร.ธันยมัย  เจียรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน ธุรกิจระหว่างประเทศ
5.ผศ.เฉลิมขวัญ  ครุฑบุญยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
6. ดร.ขนิษฐา  ทรงจักรแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
7.ดร.วนิดา วาดีเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.ดร.รุ่งอรุณ กระแสสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้ดการทรัพยากรมนุษย์
9.ผศ.อนุวัต  เจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์
10.อาจารย์วิฐิณัฐ ภคพรหมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวินิจฉัยองค์กร
11.ดร.จักร  ติงศภัทิย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
12. อ.ธำรงศักดิ์  คงคงสวัสดิ์ ผู้เชี่ยยชาญด้านการพัฒนาองค์กร
13.อาจารย์วินชัย  เกียรตินิยมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน
14.อาจารย์วสันต์  จันทร์สัจจา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน
15. Prof. Jun Numata ผู้เชี่ยวชาญ ด้านทฤษฏีการบริหาร
16.Mr. Isao Hosoya ผู้เชี่ยวชาญ venture business planning
17.อาจารย์บุญชู  ตันติรัตนสุนทร ผู้เชี่ยวชาญ การบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น
18.อาจารย์สุธี  พนาวร ผู้เชี่ยวชาญ venture business planning
19.ดร.ดำริ  สุโขธนัง (อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์
20.ดร.ทนง พิทยะ (อดีต รมต.กระทรวงการคลัง) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์

 

 

การเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ

นักศึกษาฝึกทักษะการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจจริง

 

รายะเอียดหลักสูตร

หลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเป็น 2แผน โดยให้นักศึกษาเลือกโดยอิสระ ได้แก่

แผน ก. แบบ ก 2เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์ (Thesis)ที่มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผน ข.  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและนักศึกษาต้องทำสารนิพนธ์ (Term Paper) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจำนวน 3 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ก. 2 (จำนวนหน่วยกิต)

แผน ข. (จำนวนหน่วยกิต)

1.หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

ไม่คิดหน่วยกิต

ไม่คิดหน่วยกิต

2.หมวดวิชาบังคับ

27

27

3.หมวดวิชาเลือก

9

4.วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

– วิทยานิพนธ์

12

– สารนิพนธ์

3

– การสอบวิทยานิพนธ์

ไม่คิดหน่วยกิต

ไม่คิดหน่วยกิต

– การสอบประมวลความรู้
(ข้อเขียนและการสอบปากเปล่า)

ไม่คิดหน่วยกิต

รวม

39

39