หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

ชื่อเต็ม Master of Business Administration (Japanese Business Administration )

ชื่อย่อ M.B.A. (Japanese Business Administration )

 


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด พัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพสูงขึ้น
      ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานประกอบการภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการสื่อสารภายในองค์การที่ชัดเจนและแน่นอน   ความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น สามารถแก้ไขปัญหาการสื่อสารภายในองค์การบริษัทญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้บุคลากรภายในองค์การสามารถมีความเข้าใจต่อวัฒนธรรมองค์การ ระบบการผลิต ระบบการบริหารจัดการ ที่มีความแตกต่างจากแบบไทยได้เป็นอย่างดีเป็นผลให้การบริหารภายในมีความราบรื่น มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้
ดังนั้นหลักสูตรนี้ จึงมุ่งเน้นสร้างบุคลากร ทางการบริหารที่มีทั้งความรู้ทักษะทางการบริหารจัดการ และ มีทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงเพื่อทำให้การสื่อสารมีความราบรื่น การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • มุ่งผลิตผู้บริหารงานอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในดานการจัดการและบริหารธุรกิจสากลและการจัดการบริหารธุริกิจแบบญี่ปุ่น ควบคู่กับการศึกษาและฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้สื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานหรือทำธุริกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการในองค์การ
 • มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการวิเคราะห์ วินิจฉัยองค์การ สามารถกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจสำหรับพัฒนาองค์การที่สังกัดได้

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
 • ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
 • มีประสบการณ์ทำงานมา 2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาพิเศษในการคัดเลือกเข้าศึกษา
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 หรือใกล้เคียง (ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับไม่ถึงระดับที่กำหนด จะต้องเรียนเสริมพื้นฐาน)

 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกจะคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ประกอบไปด้วย

 • คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน
 • ตำแหน่งงาน
 • บุคลิกภาพ
 • การมีเวลาในการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
 • โอกาสในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรที่สังกัด

 

ระบบการศึกษา

1.สถาบันจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และสถาบันอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ โดยมีระยะเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิต มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

2.การกำหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา กำหนดเป็นหน่วยกิต โดยมีวิธีการกำหนดหน่วยกิต ดังนี้

 • การศึกษาที่เป็นการบรรยายหรือสัมมนา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
 • การศึกษาที่เป็นการปฏิบัติ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30-45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาค การศึกษา ให้นับเป็นหนึ่ง 1 หน่วยกิต
 • การศึกษาที่เป็นการฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอื่นๆ ปกติใช้เวลา ไม่น้อย กว่า 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
 • การค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษา หรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นผู้ให้คำปรึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกห้องเรียน ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
 • การทำโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาในการค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
 • การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากรายวิชาปกติอื่นๆ สถาบันอาจกำหนดหน่วยกิต โดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามเหมาะสม

3.หลักสูตรนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน โดยให้นักศึกษาเลือกโดยอิสระ ได้แก่

 • แผน ก.2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์ (Thesis) ที่มีค่าเทียบ เท่าไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
 • แผน ข. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและนักศึกษาต้องทำ สารนิพนธ์ (Term Paper) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจำนวน 3 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

 

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

 

การลงทะเบียนเรียน

 1. หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
 2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาค การศึกษาปกติ
 3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคฤดูร้อน จะต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 4. การลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1. หรือข้อ 2. ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการหลักสูตร เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ

 

การเทียบโอนความรู้และการเทียบโอนประสบการณ์

 • หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
 • สถาบันอาจจะพิจารณาเทียบโอนความรู้ และ / หรือ ประสบการณ์เข้าสู่ชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและโอนหน่วยกิตของชุดวิชานั้น เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ต้องการศึกษาให้แก่ผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันก็ได้ ในกรณีที่ผู้นั้นกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองแล้ว หรือผู้นั้นมีประสบการณ์ทำงาน ผลงาน การเข้ารับการอบรม การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • การเทียบโอนความรู้จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาจากสถาบันอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบโอน และมีผลสอบไล่ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า โดยบันทึกผลการเรียนของชุดวิชาที่ขอเทียบโอนเป็นตัวอักษร P
 • การเทียบโอนความรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์สามารถเทียบโอนรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวน หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ต้องการศึกษา

 

ทีมคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. รังสรรค์  เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ผู้อำนวยการหลักสูตร    วิชาการตลาด
ดร. บุญญาดา  นาสมบูรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร   วิชาการบัญชีขั้นสูง   ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
ดร.วนิดา วาดีเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร  การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.วรรณวิมล  รุ่งธีระ ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา    วิชาภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง
ดร. ทัตษภร   ศรีสุข อาจารย์ประจำหลักสูตร     วิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
อาจารย์โสภณ ฐิตะสัจจา อาจารย์ประจำหลักสูตร     การจัดการธุรกิจขนาดกลางและย่อม
อาจารย์   Jun Toyama ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น ประจำสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อาจารย์   Miki     Fukuda ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นประจำสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ. ดร. จักร ติงศภัทิย์ อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   การจัดการเชิงกลยุทธ์
ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์   ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
Mr. Hajime  Yamamoto ผู้เชี่ยวชาญบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
อาจารย์บุญชู  ตันติรัตนสุนทร ผู้เชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
ดร.บัณฑิต   อารอมัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
รศ. ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
ผศ. ดร.วิชัย  โถสุวรรณจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ชาติชาญ  โพธิ์พาด อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   การวินิจฉัยสถานประกอบการ
อาจารย์อลงกรณ์ ประกฤติพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   การวินิจฉัยสถานประกอบการ
อาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   การวินิจฉัยสถานประกอบการ
อาจารย์พนิดา ละออสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ การวินิจฉัยสถานประกอบการ
อาจารย์สิริยา  จันทร์เพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยสถานประกอบการ
อาจารย์มนัสนันท์ ปัญญาสกุลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ การวินิจฉัยสถานประกอบการ
อาจารย์สุขสิรี นีลพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ  การวินิจฉัยสถานประกอบการ
อาจารย์วิเชียร พาชยมัย ผู้เชี่ยวชาญ การวินิจฉัยสถานประกอบการ

 


โครงสร้างหลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 2. โครงสร้างของหลักสูตร
  หมวดวิชา แผน ก. 2 แผน ข.
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 0
  หมวดวิชาบังคับ 21 21
  หมวดวิชาเลือก 9 18
  วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
  - วิทยานิพนธ์ 12 0
  - สารนิพนธ์ 0 3
  - การสอบวิทยานิพนธ์ 0 -
  - การสอบประมวลความรู้
  (ข้อเขียนและการสอบปากเปล่า)
  - 0
  หน่วยกิตรวม 42 42
  หมายเหตุ : 0 = ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต - = ไม่ต้องลงทะเบียน

 


รายวิชา – หมวดวิชาปรับพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ

1)หมวดวิชา ปรับพื้นฐาน

(ลงทะเบียนเรียนเมื่อคณะกรรมการคัดเบือกได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นักศึกษาไม่เคยเรียนในระดับปริญญาตรีมาก่อน หรือมีผลการสอบได้ระดับต่ำกว่าเกณฑ์)

                  ENL-600   ภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                                                  ไม่นับหน่วยกิต
                                Advanced Level English
                 FIM-601    การบัญชีเบื้องต้น                                                                                      ไม่นับหน่วยกิต                           
                                Fundamental of Accounting
                 FIM-602    เทคนิคการเพิ่มผลผลิต                                                                              ไม่นับหน่วยกิต
                                Fundamental of Production Management
                 FIM-603    คณิตศาสตร์ และ สถิติเบื้องต้น                                                                   ไม่นับหน่วยกิต
                                Mathematics  and Statistics
                 FIM-604    เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                               ไม่นับหน่วยกิต
                                Fundamental of Economics
               JPN-600    ภาษาญีปุ่่นขั้นสูง                                                                                       ไม่นับหน่วยกิต
 
2) หมวดวิชาบังคับ                                  จำนวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
                 BUS-601     การบัญชีบริหารขั้นสูง                                                                                3(3-0-6)
                                  Advanced Managerial Accounting
                 BUS-602     การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด                                                                  3(3-0-6)
                                  Strategic Marketing Management
                 BUS-603      การจัดการองค์การ และ ทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง                                               3(3-0-6)
                                   Advanced Human Resource and Organization Management
                 BUS-604      การจัดการทางการเงินและการลงทุน                                                        3(3-0-6)
                                   Finance and Investment Management
                 BUS-605      การจัดการปฏิบัติการขั้นสูง                                                                      3(3-0-6)
                                   Advanced Operations Management
                 BUS-606      การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจขั้นสูง                                                       3(3-0-6)
                                   Advanced Strategic Business Management
                 BUS-607      การวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงปฏิบัติการ                                               3(3-0-6)
                                   Practical Enterprise Diagnosis and Development

           

3)หมวดวิชาเลือก

 

                       - แผน ก  แบบ ก 2                                                                          ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
                       - แผน ข                                                                                         ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต

 

3.1 ลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ                                                  

 

     3.1.1 รายวิชาที่บรรยายด้วยภาษาญีปุ่่น ไม่น้อยกว่า                        3     หน่วยกิต

 

            MBJ- 701      การบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น                                                                              3(3-0-6)
                              Japanese Style Business Management
            MBJ-702       การบริหารการผลิตแบบญี่ปุ่น                                                                          3(3-0-6)
                              Japanese Style Production Management
            MBJ-703       การจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบญี่ปุ่น                                                                3(3-0-6)
                              Japanese Style Labor Relations Management 
              
            
    3.1.2  รายวิชาที่บรรายายด้วยภาษาไทย/ญี่ปุ่น   ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต
            MBJ-604      ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                                                                                   3(3-0-6)
                               Business Research Methodology
             MBJ -704      การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรข้ามชาติ                                                              3(3-0-6)
                              Multinational Organization Strategy Management
            MBJ-705       การจัดการข้ามวัฒนธรรม                                                                          3(3-0-6)
                              Cross Cultural Management

             

3.2 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ                                                        12 หน่วยกิต

 

          MBJ-711   การอ่านบทความ ภาษาญี่ปุ่นชิงธุรกิจขั้นสูง                                                             3(3-0-6)
                         Advanced Reading for  Business Japanese
         MBJ-712    การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจขั้นสูง                                                                             3(3-0-6)
                         Advanced Business Japanese Essay
         MBJ-713    ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง                                                                                    3(3-0-6)
                         Advanced Japanese Grammar
         MBJ-714     การนำเสนอด้วยภาษาญี่ปุ่น                                                                                   3(3-0-6)
                         Presentation in Japanese
         MBJ-715     การเสวนาภาษาญี่ปุ่น ด้วย มัลติมีเดีย                                                                3(3-0-6)
                          Japanese Discussion on Topics from Multimedia
         MBJ-716     การใช้สำนวนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง ในธุรกิจ  1                                                         3(3-0-6)
                          Advanced Japanese Expression in Presentation I
          MBJ-717   การฟังและการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง                                                                3(3-0-6)
 

 

2)    วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 

แผน ก 2

            MBJ-801     วิทยานิพนธ์                                                                                                  12(0-0-36)

                             Thesis

            MBJ-802     การสอบวิทยานิพนธ์                                                                                       0(0-0-0)

                             Thesis Examination

                      แผน ข

            MBJ-803      สารนิพนธ์                                                                                                   3(0-0-9)

                              Independent  Examination

            MBJ-804       การสอบประมวลความรู้                                                                                 3(0-0-0)

                              Comprehensive Examination 

 

 

ขีดความสามารถหลักของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้

 • Strategic Management - การจัดการเชิงกลยุทธ์รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาองค์กรและธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขันที่ท้าทาย เป็นขีดความสามารถหลักที่สำคัญของบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้
 • Organization Diagnosis - การวินิจฉัยองค์กร เป็นขีดความสามารถพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถวินิจฉัยองค์กรทั้งปัจจัยภายในและภาย นอกองค์กร โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นพื้นฐาน
 • Industrial Business Acumen - ความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ๆ
 • Human Resource Management - การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นขีดความสามารถสำคัญในการใช้และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 • Manufacturing Management - การบริหารจัดการการผลิต เป็นขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในกระบวนการทำงานต่างๆ
 • Research Skill - ความสามารถในการทำวิจัย เป็นขีดความสามารถสำหรับบัณฑิตในระดับการศึกษาชั้นสูง โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อพัฒนาองค์กร