ขอเชิญร่วมสัมมนา “เทคนิคการปรับปรุงพัฒนาสไตล์ญี่ปุ่น (Kaizen) ผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลิตอย่างเป็นระบบ ”

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้อง A 601 อาคาร A บริหารโครงการโดย….ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และชมรม HR Thai-Nichi…ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/อาหารว่าง/อาหารเที่ยง สนใจสมัครได้ที่……https://docs.google.com/forms/d/1OgJ5ympmnYx86ceKHRaWLflzEaHD2d6yEdFefNQfIC0/edit