ขอเชิญร่วมWork shop “การตรวจติดตามภายใน(Internal Audit)

ของ ISO 9001 : 2015 ”

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่ ห้อง D 401-2 อาคาร D บริหารโครงการโดย….ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และชมรม HR Thai-Nichi…ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/อาหารว่าง/อาหารเที่ยง) รับจำนวนจำกัด 60 คน สำรองที่นั่งภายใน 13 ตุลาคม 2560 10 กันยายน 2560ได้