ภาพบรรยากาศ นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) ชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ TTC SIAM DRINKING WATER Co., Ltd.

นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) ชั้นปีที่ 1 ร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับระบบการผลิตและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนการผลิต ณ TTC SIAM DRINKING WATER Co., Ltd.ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในรายวิชา Management of Technology (MOT) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60