กกอ. ไฟเขียวปลดล็อก TQF

วันนี้ (15 ต.ค.) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยผลการประชุม กกอ. ซึ่งมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) หรือ TQF โดยให้ยกเลิกหัวข้อ และรายละเอียดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในมคอ.3-7 ได้แก่ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่น (มคอ.7) เพื่อให้มหาวิทยาลัย สามารถจัดทำรายละเอียดของ มคอ.เหล่านี้ได้อย่างอิสระ และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถาบัน แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องตามความหมาย และเจตนารมณ์ของการจัดทำ มคอ.3-7 ที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ด้วย “ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับมามากว่า กรอบ TQF ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2552 มีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อค่อนข้างมาก และหลายหัวข้อมีความซ้ำซ้อนกัน เกิดภาระงานแก่อาจารย์

       ดังนั้น เราจึงได้นำกรอบ TQF กลับมาพิจารณา โดยปรับปรุงเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีอิสระมากขึ้น ไม่ใช่เป็นการบังคับว่าจะต้องทำอะไรบ้างเหมือนเดิมอีกแล้ว” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ยกเลิกตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบ TQF 12 ตัวบ่งชี้ โดยให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม การประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์การผลิตบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และต้องเสนอ สกอ. รับทราบด้วย

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ สกอ. จะเร่งจัดทำประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) เพื่อประกาศใช้ต่อไป

CR. https://www.facebook.com/birdthongchais?fref=photo