เสร็จสิ้นเรียบร้อยกับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเป็นสาขาแรกที่เริ่มการประเมิน ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2559