ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  อาจารย์กัลยา นันทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์สุชีรา นวลทองผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน และคุณรุจารินทร์  คณะบริหารธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนพานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 33 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ มทร.ธัญบุรี ในการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์และกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทำแผนงาน ตามขั้นตอนของ PDCA  ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ 1.6 ตามกรอบคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน (ระดับคณะ)  ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสถาบัน และจัดกลุ่มทำ workshop สำหรับการเขียนโครงการด้านต่างๆ  โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในครั้งนี้  ทั้งนี้ทางคณะ ต้อง่ขอขอบพระคุณ ผศ.มาลี จตุรัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย QA คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เป็นอย่างสูงที่เป็นวิทยากรและประสานงานต่างๆทำให้งานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี