ผศ.ดร.จักร  ติงศภัทิย์

(ผู้อำนวยการหลักสูตร IIM)

 

 

 

   

 

 

ดร.ปาลีรัฐ  เลขะวัฒนะ

 

 

 

   

 

 

ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์