ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

   

 

 

อาจารย์บุณยวีร์  โชคประเสริฐสม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

 

   

 

 

ดร.เอิบ  พงบุหงอ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

 

 

 

 

 

ดร.มิรา เสงี่ยมงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 

 

 

   

 

 

อาจารย์สุชีรา  นวลทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

 

 

   

 

 

อาจารย์พิชิต งามจรัสศรีวิชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา