ดร.บุญญาดา  นาสมบูรณ์

(ผู้อำนวยการหลักสูตร MBJ)

 

 

 

   

 

 

ดร.วนิดา  วาดีเจริญ

 

 

 

   

 

 

ดร.สรรเสริญ สัตถาวร

 

 

 

   

 

 

อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร