อาจารย์เอกสิทธิ์  เข้มงวด

(ประธานหลักสูตร IB)

 

 

 

   

 

 

ดร.พาสน์  ทีฆทรัพย์

 

 

 

   

 

 

อาจารย์วิษณุ  เพ็ชรไทย

 

 

 

   

 

 

อาจารย์วัชรินทร์ โชติชัยชรินทร์