ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์

(ประธานหลักสูตร HRJ)

 

 

 

   

 

 

ดร.เอิบ  พงบุหงอ

 

 

 

   

 

 

อาจารย์สุชีรา  นวลทอง

 

 

 

   

 

 

อาจารย์จริยาภรณ์ ศรีสังวาลย์