ผศ.ปัณณทัต จอมจักร์

(ประธานหลักสูตร CM)

 

 

 

   

 

 

ดร.มิรา เสงี่ยมงาม

 

 

 

 
   

 

 

อาจารย์พีรยา  เศรษฐพัฒน์

 

 

 

   

 

 

อาจารย์อัชญา  กล้าเวช