นางสาวนุชรี  จิรเกียรติมงคล

เลขานุการและเจ้าหน้าที่ประสานงาน

 

 

นางนภาพร  วิจิตร

เจ้าหน้าที่ประสานงาน SME / MBJ

 

 

นางสาวกัญญภัทร์  ลาดพิลา

เจ้าหน้าที่ประสานงาน IIM

 

 

นางสาวรุจารินทร์ จิตต์แก้ว

ผู้ช่วยนักวิจัย