Select Page

การอบรมและบริการวิชาการ

โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศัยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมวยการวินิจฉัยองค์กร (SHINDAN)

โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศัยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยการวินิจฉัยองค์กร (SHINDAN) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18  มิถุนายน  ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม   พ.ศ. 2561  เท่านั้น กำหนดการ 18 ส.ค. 61  การสัมภาษณ์ผู้บริหารและสำรวจสายการผลิต 25 ส.ค. 61 ...

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ถอดรหัสความสำเร็จการทำธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น”

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ ห้อง A601 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริหารโครงการโดย หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ(SME)  หลักสูตร บธ.ม.สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)...

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมมทร.ธัญบุรี ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  อาจารย์กัลยา นันทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์สุชีรา นวลทองผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน และคุณรุจารินทร์  คณะบริหารธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนพานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 33 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ มทร.ธัญบุรี...

ขอเชิญร่วม Work shop “การตรวจติดตามภายใน(Internal Audit) ของ ISO 9001 : 2015 ”

ขอเชิญร่วมWork shop “การตรวจติดตามภายใน(Internal Audit) ของ ISO 9001 : 2015 ” วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่ ห้อง D 401-2 อาคาร D บริหารโครงการโดย....ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น...

ขอเชิญร่วมสัมมนา “เทคนิคการปรับปรุงพัฒนาสไตล์ญี่ปุ่น (Kaizen) ผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลิตอย่างเป็นระบบ

ขอเชิญร่วมสัมมนา “เทคนิคการปรับปรุงพัฒนาสไตล์ญี่ปุ่น (Kaizen) ผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลิตอย่างเป็นระบบ ” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้อง A 601 อาคาร A บริหารโครงการโดย....ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ...

การอบรมและบริการวิชาการ

by | Nov 27, 2017 |

โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศัยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมวยการวินิจฉัยองค์กร (SHINDAN)

โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศัยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยการวินิจฉัยองค์กร (SHINDAN) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18  มิถุนายน  ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม   พ.ศ. 2561  เท่านั้น กำหนดการ 18 ส.ค. 61  การสัมภาษณ์ผู้บริหารและสำรวจสายการผลิต 25 ส.ค. 61 ...

read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ถอดรหัสความสำเร็จการทำธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น”

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ ห้อง A601 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริหารโครงการโดย หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ(SME)  หลักสูตร บธ.ม.สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)...

read more

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมมทร.ธัญบุรี ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  อาจารย์กัลยา นันทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์สุชีรา นวลทองผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน และคุณรุจารินทร์  คณะบริหารธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนพานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 33 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ มทร.ธัญบุรี...

read more

ขอเชิญร่วม Work shop “การตรวจติดตามภายใน(Internal Audit) ของ ISO 9001 : 2015 ”

ขอเชิญร่วมWork shop “การตรวจติดตามภายใน(Internal Audit) ของ ISO 9001 : 2015 ” วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่ ห้อง D 401-2 อาคาร D บริหารโครงการโดย....ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น...

read more

ขอเชิญร่วมสัมมนา “เทคนิคการปรับปรุงพัฒนาสไตล์ญี่ปุ่น (Kaizen) ผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลิตอย่างเป็นระบบ

ขอเชิญร่วมสัมมนา “เทคนิคการปรับปรุงพัฒนาสไตล์ญี่ปุ่น (Kaizen) ผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลิตอย่างเป็นระบบ ” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้อง A 601 อาคาร A บริหารโครงการโดย....ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ...

read more
Share This