Select Page

การประกันคุณภาพการศึกษา

Quality Assurance

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2559

เสร็จสิ้นเรียบร้อยกับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเป็นสาขาแรกที่เริ่มการประเมิน ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ในวันพฤหัสบดี ที่...

read more

กกอ. ไฟเขียวปลดล็อก TQF

กกอ. ไฟเขียวปลดล็อก TQF วันนี้ (15 ต.ค.) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยผลการประชุม กกอ. ซึ่งมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา...

read more
Share This