Select Page

Tag: ปริญญาโท

Highlight

Latest
  • การอบรมและบริการวิชาการ
  • การวิจัยและบทความ
  • การจัดการความรู้
  • การประกันคุณภาพการศึกษา

วารสารเศรษฐกิจและธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

เป็นวารสารที่รวบรวมบทความโดยการถ่ายทอดจากประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ที่สะท้อนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทยไทย-ญี่ปุ่น  รวมทั้งมุมมองด้านการบริหารธุรกิจ...